دانشگاه بزرگمهر قاینات

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

برگزاری مسابقات ورزشی

halghezani.jpg