معاونت آموزشی و پژوهشی

دکتر نعمت الله کدخدا​

معاونت آموزشی و پژوهشی

شماره تماس 31006850

مشاهده صفحه شخصی

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه