اداره امور خوابگاه ها

شرح وظایف امور خوابگاه ها

معرفی اداره خوابگاهها
مدیریت امور خوابگاه ها در راستای اهداف کلی در ارتباط با سند چشم انداز دانشگاه و سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه در زمینه سازی شکوفایی استعدادهای درخشان و کارآفرین، ارتقاء کیفی فضای مناسب رشد و بالندگی علیرغم کلیه چالشهای مالی و سازمانی پیش رو سعی در پیشبرد اهداف یاد شده نموده است.اين اداره با توجه به شرح وظايف سازماني خود، مسئول اسکان دانشجويان متقاضي واجد شرايط دانشگاه براساس مقررات و آيين نامه هاي مربوطه است.
بديهي است در راستاي تامين نياز مسکن دانشجويان غير بومي ،اهتمام به توسعه کمي و کيفي خوابگاه هاي تحت پوشش، اين اداره سعي نموده است بسترهاي لازم براي تامين اسایش و بهداشت رواني با توجه به نيازهاي معيشتي در ابعاد گوناگون دانشجويان ساکن در خوابگاه ها را فراهم نمايد. احترام به شخصيت دانشجو و تکريم انساني آنها، اهميت دادن به ويژگي هاي فردي ، شخصيتي ، قومي و فرهنگي و ايجاد و برقراري تعامل و تشريک مساعي با ايشان در رفع مشکلات رفاهي و معيشتي همواره در سرلوحه کار اين مديريت قرار دارد.

اداره امورخوابگاههای دانشگاه درجهت اسکان دانشجویان دختر و پسر متقاضی و واجد شرایط درخوابگاهها فعالیت می نماید.

شرح وظایف

۱- اداره كليه امور خوابگاه‌هاي دانشجويي
۲ - نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات خوابگاهي
۳- نظارت بر حسن اجراي انجام وظايف سازماني محوله
۴- تلاش براي ارتقاي توسعه‌كمي و كيفي خوابگاه‌ها
۵- تلاش براي جلب مشاركت دانشجويان خوابگاهي و استفاده از نقطه نظرات آنان در تدوين برنامه هاي مورد نظر
۶- تلاش براي ايجاد و برقراري تعامل مطلوب با دانشجويان و خانواده ايشان
۷- انجام هماهنگي به منظور جلب مشاركتهاي مردمي و نهادهاي فراسازماني به منظور جذب اعتبارات و امكانات مورد نياز
۸- انجام هماهنگي با ساير واحد هاي سازماني براي تلطيف فضاي خوابگاهي
۹- تلاش براي ارتقاي فرهنگ زندگي جمعی در خوابگاه
۱۰- انجام هماهنگي و اقدامات لازم براي ارتقاي مهارت هاي شغلي كاركنان
۱۱- انجام ماموريت هاي محوله بنابه تشخيص معاونت دانشجويی و فرهنگی دانشگاه
۱۲- ایجاد زمینه مناسب واگذاری خوابگاه به بخش خصوصی

 

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه