حوزه ریاست

دکتر محمدحسین شفیعی میم

رئیس دانشگاه

شماره تماس 31006301

مشاهده صفحه شخصی

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه