معاونت دانشجویی

نام : دکتر سعید حسین آبادی

مدیر امور دانشجویی

مدرک : دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

تلفن تماس: 31006833

مشاهده صفحه شخصی

معرفی