مدیریت فرهنگی و اجتماعی

 سید محمد علی یعقوبی

مدیر امور فرهنگی و اجتماعی

تلفن تماس:  36001320

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه