انتشارات

آخرین کتب منتشر شده

 

 

مبانی و مفاهیم ژئومورفولوژی پزشکی

قیمت : 200000 ریال

 

 

نظام راهبری شرکتی

قیمت: 200000 ریال

 

طراحی کاربردی سازه های فولادی به روش ضرایب بار و مقاومت
قیمت : 200000 ریال

 

هنر ارائه مطالب علمی
قیمت : 250000 ریال

 

تنوع در سوالات نظرسنجی
قیمت : 280000 ریال

فرم های انتشارات

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه