اجرای طرح احوالپرسی در مرکز بهداشت درمان و مشاوره دانشجویی

اجرای طرح احوالپرسی در دانشگاه بزرگمهر

این در طرح در مهرماه سال جاری در مرکز بهداشت ،درمان و مشاوره دانشجویی کلید خورد که با استقبال گسترده دانشجویان همراه بود.

این طرح به منظور جویا شدن احوال دانشجویان ،وضعیت تحصیلی و مشکلات آن ها  به اجرا در آمد که با تماس با حدود 800 دانشجو به بررسی مشکلات آن ها پرداخته شد.

در ذیل گزارش آماری مختصر این طرح به نمایش گذاشته شده است.

این طرح برای دانشجویان ورودی 99 نیز در حال اجرا می باشد.

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه