چاپ مقاله اقای حسنی عضوهیات علمی گروه حسابداری

 

 

چاپ مقاله بررسي تأثير توانايي مديريت بر حق الزحمه حسابرسي در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله دانش حسابداري و حسابرسي مديريت انجمن حسابداري مديريت ايران

 

متن خبر:

مقاله بررسي تأثير توانايي مديريت بر حق الزحمه حسابرسي در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در مجله دانش حسابداري و حسابرسي مديريت انجمن حسابداري مديريت ايران توسط عضو هيات علمي گروه حسابداري دانشگاه بزرگمهر قائنات به چاپ رسيد. در چكيده اين مقاله مي خوانيم:

پاسخگويي به عموم، لازمه عملي كردن فرآيند دموكراسي است، اما يكي از ابزارهاي اصلي پاسخگويي در عرصه فعاليت هاي اقتصادي، حسابرسي و حسابدهي است. به رغم وسعت كارهاي حسابرسي و كاربرد آن از بالاترين سطح اداره كشور تا كوچكترين واحد تجاري، عوامل تعيين­كننده حق­الزحمه اين خدمت هنوز ناشناخته است. نتايج پژوهش­هاي اخير نشان مي­دهد يكي از مهمترين عوامل تعيين­كننده حق­الزحمه حسابرسي، مفهوم توانايي مديريت است. در ادبيات حسابداري، توانايي مديريت يكي از ابعاد سرمايه انساني شركت­هاست كه به عنوان دارايي نامشهود طبقه­بندي مي­شود. برخي پژوهشگران توانايي مديريت را به عنوان كارايي مديران نسبت به رقبا در تبديل منابع شركت به درآمد تعريف مي كنند. هدف پژوهش حاضر بررسي تأثير توانايي مديريت بر حق­الزحمه حسابرسي است. جامعه آماري پژوهش را 105 شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سال­هاي 1386 تا 1393 تشكيل مي­دهد. سنجه توانايي مديريت، بخشي از كارايي شركت است كه تحت تأثير عوامل ذاتي شركت قرار نمي­گيرد. به منظور محاسبه و تحليل اطلاعات توانايي مديران از مدل ارائه شده توسط ديمرجان و همكاران(2012،  (2013 استفاده شده است. آزمون فرضيه­هاي پژوهش نيز با استفاده از روش­هاي آماري رگرسيون خطي چند متغيره و الگوي تحليل پوششي داده­ها صورت گرفته است. نتايج حاصل از آزمون فرضيه­ اول پژوهش نشان مي ­دهد توانايي مديريت تأثير منفي معناداري بر حق­الزحمه حسابرسي دارد. به عبارت ديگر، مديران تواناتر حق الزحمه حسابرسي كمتري پرداخت مي­كنند. نتايج آزمون فرضيه دوم پژوهش نيز بيانگر آن است كه اندازه مؤسسه حسابرسي رابطه بين توانايي مديريت و حق­الزحمه حسابرسي را تضعيف مي­كند. بر اساس بررسی هاي بيشتر، متغيرهاي اهرم مالي، اندازه شركت و نرخ بازده دارايي­ها ارتباط معناداري با حق الزحمه حسابرسي دارند

برای دانلود فایل کامل مقاله برروی عکس ذیل کلیک نمایید:

.

 

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه