فرم های دفتر ارتباط با صنعت

 

دانشجویان گرامی فرم های مربوطه را با کلیک بر روی آن دانلود کنید

 

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه