پخش فیلم سینمایی متری شیش و نیم

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه بزرگمهر قائنات برگزار می نماید:

پخش فیلم سینمایی" متری شیش و نیم"

سه شنبه 1398/07/09   ساعت 20:15

کلاس 208 ساختمان اداری- آموزشی دانشگاه

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه