تماس با ما

مدیر امور آموزشی

جناب آقای دکتر مجتبی شیخی

31006210

کارشناس آموزش

جناب آقای محمدرضا رضائی

31006216

کارشناس آموزش

جناب آقای امیر محمدحسین نژاد

31006214

کارشناس گروه های آموزشی

سرکار خانم طیبه شاکری

31006211

کارشناس آموزش

سرکار خانم سمانه سادات معصوم زاده

31006212

کارشناس فارغ التحصیلان سرکار خانم عفت حقگو 31006213
 
نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه