بازدید معاونت دانشجویی و فرهنگی از تمرین تئاتر کانون هنرهای نمایشی

شنبه شب مورخ 1398/08/11، دکتر میثم کهن ترابی معاونت دانشجویی و فرهنگی به همراه مهندس یعقوبی مدیر فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، از تمرین تئاتر دانشجویان کانون هنرهای نمایشی دانشگاه بازدید نمودند.

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه