پخش فیلم سینمایی پارادایس

 

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه بزرگمهر قائنات برگزار می نماید:
پخش فیلم سینمایی پارادایس
زمان:دوشنبه 1398/08/20 ساعت 20:30
مکان: سلف خواهران
حضور برای عموم دانشجویان آزاد است. 

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه