تمدید مهلت ثبت نام در جشنواره سراسری دانشگاه سبز

آدرس اینترنتی سایت جشنواره: yon.ir/Hy2os

 

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه