جلسه مشاوره انتخاب رشته آزمون سراسري

 

دانشگاه بزرگمهر قائنات با همكاري انجمن دانشجويان و فرهيختگان ابوالمفاخر و مركز مشاوره آفتاب و  انجمن سراي نخبگي برگزار مي كند:
 
جلسه مشاوره انتخاب رشته كنكور سراسري
 
با مشاركت دانشجويان برتر شهرستان
مشاورين مجرب مركز مشاوره آفتاب
و اساتيد دانشگاه بزرگمهر قائنات
 
زمان: سه شنبه و چهارشنبه، يكم و دوم مهرماه 1399
ساعت ٩ تا ١١ صبح
مكان: دانشگاه بزرگمهر قائنات
 
با رعايت پروتكل هاي بهداشتي؛
روز سه شنبه داوطلبان علوم تجربي و زبانانگليسي
روز چهارشنبه داوطلبان علوم انسانی، رياضي  و هنر

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه