اولين همايش ملي فناوري هاي نوين در محيط زيست و توسعه پايدار با رويكرد كرونا و محيط زيست

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه