جشن سلامت بانوی ایرانی(ویژه خواهران)

 مناسبت هفته ملی سلامت بانوی ایرانی(سبا) برگزار می شود:

جشن سلامت بانوی ایرانی(ویژه خواهران)

یکشنبه 1398/08/19    ساعت 9 صبح

پارک بانوان

زمان حرکت سرویس از محل دانشگاه: ساعت 9 صبح

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه