برگزاری جلسه هم اندیشی اساتید و اعضای هیات علمی فقه و حقوق با ریاست محترم دانشکده علوم انسانی

اولین جلسه هم اندیشی اعضای هیات علمی و اساتید مدعو گروه فقه و حقوق در روز یکشنبه مورخ 96/07/02 با حضور دکتر کهن ترابی ریاست محترم دانشکده علوم انسانی و مدیرگروه فقه در محل دانشکده برگزار گردید. در این جلسه به بیان مسائل و نقطه نظراتی پیرامون کیفیت تدریس اساتید و نحوه ارزشیابی از دانشجویان پرداخته شد و سپس در پایان جلسه نیز راهکارهایی پیرامون بهبود وضعیت آموزشی بیان گردید

 

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه