حق الزحمه برگزاری کارگاه های علمی - آموزشی به حساب دانشجویان واریز شد

مدیر فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بزرگمهر قائنات از برگزاری بیش از 10 عنوان کارگاه علمی-آموزشی از سوی انجمن های علمی دانشجویی در سال تحصیلی 98-97 در این دانشگاه خبر داد و افزود: به منظور ارتقا سطح کمی و کیفی کارگاه های علمی-آموزشی در دانشگاه بزرگمهر قائنات، دستورالعمل برگزاری این کارگاه ها در ششم دی ماه سال 1396 به تصویب شورای حمایت و نظارت بر انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه رسید که به دنبال آن علاوه بر برگزاری بیش از 25 عنوان دوره علمی - آموزشی به همت دانشجویان عضو انجمن های علمی دانشجویی، حق الزحمه برگزاری این دوره ها نیز به حساب دانشجویان برگزارکننده واریز شد.

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه