لیست نهایی دروس ارائه شده در ترم تابستان 97 دانشگاه بزرگمهر قائنات

به اطلاع متقاضیان ترم تابستان دانشگاه بزرگمهر قائنات می رساند لیست نهایی دروس ارائه شده این دانشگاه به شرح ذیل می باشد ضمنا تشکیل کلاس دروس اعلامی منوط به رسیدن آمار به حدنصاب لازم و پرداخت شهریه دروس انتخابی خواهد بود. آخرین مهلت پرداخت بدهی روز شنبه مورخ 16 تیرماه 1397 خواهد بود

  1. انقلاب
  2. ریاضی عمومی
  3. محاسبات عددی
  4. اصول حسابداری 2
  5. حسابداری میانه 1
  6. زبان تخصصی 1 (گروه فقه)
  7. زبان تخصصی 2 (گروه فقه)
  8. زبان تخصصی 4 (گروه فقه)
  9. علوم قرآن (گروه فقه)
نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه