فراخوان هفدهمین جشنواره بین المللی امام رضا(ع)

سایت جشنواره:​          http://www.shamstoos.ir/fa/farakhanha

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه