مقاله ارزيابي منطقه اورامانات جهت توسعه ژئوتوريسم و با هدف پيشنهاد منطقه به عنوان ژئوپارک ملی – جهانی

 مقاله ارزيابي منطقه اورامانات جهت توسعه ژئوتوريسم و با هدف پيشنهاد منطقه به عنوان ژئوپارک ملی – جهانی

مشخصات مقاله

نویسنده: عبدالمجید احمدی عضو هیات علمی گروه جغرافیا

نام مجله: مجله علمی پژوهشی پژوهشهای ژئومرفولوژی کمی،انجمن ایرانی ژئومرفولوژی،تهران

سال انتشار:1394

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه