موفقیت دانشجوی دانشگاه بزرگمهر قائنات در چاپ مقاله در نشریه Structural Engineering and Mechanics

مقاله جناب آقای مهدی عباسی دانش آموخته رشته مهندسی عمران دانشگاه بزرگمهر قائنات تحت نظارت و همکاری  جناب آقای دکتر مختار انصاری  با عنوان "Fragility-based performance evaluation of mid-rise reinforced concrete frames in near field and far field earthquakes" در نشریه Structural Engineering and Mechanics  ( 1225-4568  ) با اعتبار  JCR-Q1  به چاپ  رسید.  حوزه پژوهش دانشگاه این موفقیت را به ایشان، جناب آقای دکتر انصاری و خانواده بزرگمهر قائنات تبریک گفته و توفیق روزافزون همکاران و دانشجویان را آرزو می نماید.

مقاله مذکور از اینجا در دسترس می باشد. 

 

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه