غیبت های آموزشی پیاده روی اربعین حسینی

دانشجویانی که توفیق حضور در پیاده روی اربعین حسینی داشته اند، جهت تعیین تکلیف غیبت های آموزشی خود، تا پایان وقت اداری دوشنبه 1398/08/13 با به همراه داشتن اصل گذرنامه به کارشناس فرهنگی مراجعه نمایند.

(دانشجویان حاضر در کاروان پیاده روی اربعین حسینی دانشگاه بزرگمهر قائنات نیاز به مراجعه ندارند.)

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه