بازدید از کارخانه سیمان

انجمن علمی دانشجویی مکانیک دانشگاه بزرگمهر قائنات برگزار می نماید:

بازدید از کارخانه سیمان

ویژه دانشجویان مهندسی مکانیک

چهارشنبه 1398/07/24     ساعت 12-15

 

زمان ثبت نام: سه شنبه 1398/07/23    ساعت 10-12

مکان:دفتر انجمن های علمی دانشگاه

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه