مسابقه نقاشی دانشگاه بابا؛ دانشگاه مامان

 

مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بزرگمهر قائنات به مناسبت روز جهانی کودک برگزار می نماید:
مسابقه نقاشی دانشگاه بابا؛ دانشگاه مامان
تصور کودکان از دانشگاه محل کار والدین خود در قالب نقاشی
ویژه فرزندان اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه بزرگمهر قائنات
همراه با جوایز ویژه
مهلت ارسال آثار: شنبه 1399/09/01
دریافت آثار از طریق پیام رسان بله به شناسه culture_buqaen@

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه