گرامیداشت حکیم سخن خیام

"حکیم سخن"

همایش بزرگداشت حکیم عمر خیام

همراه با مسابقه مشاعره و سروده های دانشجوئی

شنبه 1398/02/28- ساعت21

سلف سرویس برادران

دانشجویان علاقه مند به شرکت در مسابقه مشاعره و شعر می باید جهت ثبت نام و یا ارائه سروده های خود حداکثر تا ساعت 12:00 روز شنبه 1398/02/28 به دفتر انجمن اسلامی دانشگاه مراجعه نمایند.

نکات مهم:

1- حضور در برنامه و مسابقات مربوط ویژه دانشجویان دانشگاه بزرگمهر قائنات می باشد.

2- صرفاً سروده های دانشجوئی متعلق به خود دانشجویان در تمامی قالب های رایج شعری در ردیف آثار مورد ارزیابی و داوری قرار خواهد گرفت.

3- سروده های دانشجوئی ارائه شده در ویژه برنامه "حکیم سخن" اردیبهشت ماه سال 1397 دانشگاه بزرگمهر قائنات، حق حضور مجدد در این دوره از مسابقات را ندارند.

4- رعایت شئونات دانشجوئی و حفظ شانیت مراسم از سوی تمامی حضار در برنامه و بویژه شرکت کنندگان در مسابقه مشاعره و در ارائه اشعار ضروری است.

5- هدایای هر کدام از بخش های مشاعره و سروده های برتر دانشجوئی برای نفر برتر 1.000.000 ریال، نفر دوم 750.000 ریال و نفر سوم 50.000 ریال می باشد.

6-در صورت مشارکت حداقل سه نفر از دانشجویان در هر کدام از مسابقات(مشاعره یا سروده های دانشجوئی)، تنها نفر برتر، در صورت مشارکت حداقل شش نفر از دو نفر برتر و در صورت مشارکت بیشتر از نه نفر از هر سه نفر برتر تجلیل خواهد شد.

7- سرودهای های دانشجوئی منتخب از سوی داور توسط شاعر در مراسم قرائت خواهد شد.

 

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه