پرسنل آموزش

مدیریت امور آموزشی

استادیار دکتر مجتبی شیخی ازغندی
صفحه شخصی mojtabasheikhy@yahoo.com
گروه مهندسی مکانیک مدیریت امور آموزشی
  تلفن مستقیم: 31006210-056

 

 

کارشناسی محمدرضا رضائی
صفحه شخصی Rezaei@buqaen.ac.ir
  کارشناس خدمات آموزشی
  تلفن مستقیم: 31006216-056

 

 

کارشناسی ارشد ملیحه بیجاری
صفحه شخصی Bijari@buqaen.ac.ir
  کارشناس خدمات آموزشی
  تلفن مستقیم: 31006211-056

 

مدیریت امور آموزشی

کارشناسی مریم حیرانی
صفحه شخصی Heirani@buqaen.ac.ir
  کارشناس فارغ التحصیلان
  تلفن مستقیم: 31006213-056

 

مدیریت امور آموزشی

کارشناسی ارشد طیبه شاکری
صفحه شخصی Shakeri@buqaen.ac.ir
  کارشناس گروههای آموزشی
  تلفن مستقیم: 31006212-056

 

کارشناسی امیرمحمد حسین نژاد
hosseinnejad@buqaen.ac.ir
  کارشناس خدمات آموزشی
  تلفن مستقیم: 31006214-056
نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه