آیین معارفه نودانشجویان 1398مکانیک و کارشناسی پیوسته کامپیوتر

فصلی نو

آیین معارفه نودانشجویان1398

رشته های مهندسی مکانیک و کارشناسی پیوسته مهندسی کامپیوتر- نرم افزار

سه شنبه23 مهرماه 1398  ساعت19

سلف اساتید دانشگاه

به همراه صرف شام

با توجه به برگزاری نشست نودانشجویان با مدیر آموزش و اساتید گروه های آموزشی، حضور نودانشجویان در این مراسم الزامی است.

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه