ارتباط با ریاست

جهت ارتباط با ریاست می توانید از طریق پل های ارتباطی زیر اقدام نمایید.

رديف شماره تلفن واحد
1 31006001 فکس
2 31006101-4 دفتر ریاست
نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه