تغییر در زمان ارائه خدمات سلف سرویس در وعده شام

قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی

با توجه به تغییر در ساعت ورود به خوابگاه ،ساعت ارائه خدمات در وعده شام از ساعت 18 به ساعت 18:20 تا 20:20  تغییر یافت.لذا دانشجویان محترم فقط در ساعت های یاد شده مراجعه نمایند.

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه