چاپ مقاله اقای حسنی عضوهیات علمی گروه حسابداری

چاپ مقاله  توانایی مدیریت برسیاست  تقسیم سود

مشخصات مقاله

نام نویسنده

مسعود حسنی عضو هیات علمی گروه حسابداری

نام مجله

پژوهش های تجربی حسابداری،سال ششم شماره23

 سال انتشار:بهار96

 

لینک دانلود مقاله

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه