کرسی آزاداندیشی با موضوع چراییِ مرگ‌ بر آمریکا

چرا مرگ بر آمریکا ؟
کرسی آزاداندیشی با موضوع چراییِ مرگ‌ بر آمریکا
زمان : ۱۴ آبان1398 ساعت 11:45
مکان : محوطه دانشگاه
برای ثبت نام جهت شرکت در برنامه به پایگاه بسیج دانشجویی پیامبراعظم(ص)مراجعه نمایید.

​​​​​​​

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه