اطلاعيه در خصوص درس مهارتهاي زندگي دانشجويي

با تصميم وزارت علوم، درس مهارتهاي زندگي دانشجويي مازاد بر سقف واحدهاي دوره ارائه و نمره اين درس با تأثير در معدل در كارنامه تحصيلي دانشجو درج مي شود. 

اداره كل امور آموزشي دانشگاه

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه