کارگاه آشنایی با محیط زیست و حیات وحش شهرستان قاینات

کارگاه آشنایی با محیط زیست و حیات وحش شهرستان قاینات

با سخنرانی جناب آقای مهندس بسملی

چهارشنبه1398/07/17ساعت 11:30 لغایت 12:30

کلاس 206 ساختمان اداری- آموزشی دانشگاه

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه