جشنواره ملی زن و علم

برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به آدرس اینترنتی زیر مراجعه فرمایید. 

http://yon.ir/qDerV

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه