اطلاعیه سلف

به اطلاع دانشجویان محترم میرساند
آن دسته از دانشجویان که کارت دانشجویی خود را از سلف تحویل نگرفته اند، جهت تحویل کارت صبح روز شنبه به نگهبانی ساختمان آموزشی مراجعه نمایند.

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه