نرم افزار ورزشی ستاو

در خانه می مانیم و ورزش می کنیم

نرم افزار ستاو

جامع ترین نرم افزار ورزش، سلامت و تندرستی

مناسب برای دانشجویان و ورزشکاران دانشگاهی

سایت ستاو: setav.ir

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه