بازدید دانشجویان فقه و حقوق اسلامی از دادگاه کیفری استان خراسان جنوبی

    روز سه شنبه 4 دی ماه 1397، به همت انجمن علمی دانشجویی فقه و حقوق اسلامی دانشگاه بزرگمهر قائنات، جمعی از دانشجویان رشته فقه و حقوق اسلامی از دادگاه کیفری استان خراسان جنوبی بازدیدی داشته و با روند بررسی پروندهای کیفری  و تشکیل جلسات این نوع دادگاه ها از نزدیک آشنا گردیدند.

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه