دانشگاه بزرگمهر قائنات در طرح رصد اشتغال وزارت علوم در مقطع كارشناسي در بين دانشگاه هاي كشور در رتبه سوم قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومي دانشگاه به نقل از دفتر ارتباط با صنعت، در اين طرح اطلاعات آماري ۸۹ دانشگاه، پژوهشگاه و مركز آموزش عالي مورد بررسي قرار گرفته است؛ كه رصد آمار اشتغال دانش آموختگان در مقطع كارشناسي نشان مي دهد كه دانشگاه بزرگمهر قائنات با 52/68 درصد در رتبه سوم اشتغال پس از دانشگاه هاي صنعتي سيرجان و يزد قرار گرفته است.

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه