تدوین برنامه های کاری مشترک دانشگاه بزرگمهرقائنات و پژوهش سرای دانش آموزی امام رضا (ع) قاین

با هدف انتشار بیشتر مفاهیم علوم مختلف در سطح جامعه به ویژه در سنین پایه فراگیری علوم و به جهت آشنایی بیشتر جامعه دانش آموزی شهرستان قاینات با ماهیت علوم مختلف ، مرکز کارآفرینی ، نوآوری و ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه بزرگمهر قائنات با یاری و همراهی پژوهش سرای دانش آموزی امام رضا (ع) قاین اجرای موارد ذیل را در قالب همکاری مشترک ، در دستور کار خود قرار دادند.

  1. برگزاري رویداد ها و سمينار هاي آموزشی ، فرهنگی و ورزشی مشترک براي دانش آموزان
  2. تهييه فيلم هاي آموزشی با ارائه اساتيد دانشگاه بزرگمهر قائنات براي دانش آموزان و مخاطبان پژوهش سراي دانش آموزي قاین
  3. تهييه فيلم هاي معرفی رشته و دانشگاه هاي مختلف موجود در ایران جهت ایجاد شناخت بیشتر از جامعه دانشگاهی در بین جامعه دانش آموزی شهرستان قاینات
  4. استفاده و بهره گیری متقابل از تجهیزات و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری یک دیگر

 

ضمن آرزوی موفقیت برای عزیزانمان در مجموعه پژوهش سرای دانش آموزی امام رضا (ع) قاین ، امیدورایم سهم کوچک خود را در انتشار و تفهیم بهتر علوم مختلف در جامعه فراخور شان جامعه فهیم و بزرگ شهرستان به نحو احسن  ایفا نماییم.

مرکز کارآفرینی ، نوآوری و ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه بزرگمهر قاینات

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه