تقویم جلسات پژوهشی در 6 ماهه دوم سال 96

تقویم شورای پژوهشی ( جلسات به صورت ماهانه برگزار خواهدشد )

ردیف

شماره

تاریخ

روز

ساعت

1

30

17/07/1396

دوشنبه

10

2

31

15/08/1396

دوشنبه

10

3

32

20/09/1396

دوشنبه

10

4

33

18/10/1396

دوشنبه

10

5

34

16/11/1396

دوشنبه

10

6

35

19/12/1396

شنبه

10

 

 

تقویم شورای انتشارات( هر 3 ماه در سال )

ردیف

شماره

تاریخ

روز

ساعت

1

3

03/07/1396

دوشنبه

10

2

4

27/09/1396

دوشنبه

10

3

5

14/12/1396

دوشنبه

10

 

 

تقویم کمیته ترفیع

ردیف

شماره

تاریخ

روز

ساعت

1

16

10/07/1396

دوشنبه

10

2

17

11/10/1396

دوشنبه

10

3

18

23/11/1396

دوشنبه

10

 

 

تقویم کمیته  پژوهانه (سالی یک بار)

ردیف

شماره

تاریخ

روز

ساعت

1

4

21/12/1396

دوشنبه

10

 

 

تقویم شورای فناوری اطلاعات ( هر 6 ماه یکبار)

ردیف

شماره

تاریخ

روز

ساعت

1

2

24/07/1396

دوشنبه

10

 

 

 

 

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه