برگزاری تمرین و تست انتخابی تیم فوتسال دانشگاه

 

دانشجویانی که جهت شرکت در تیم فوتسال دانشگاه ثبت نام نموده اند، جهت بازی تمرینی و انجام تست انتخابی، در زمان های زیر به سالن ورزشی دانشگاه مراجعه نمایند.
شنبه ها،یکشنبه ها و پنجشنبه ها ساعت 20-21:30 

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه