سامانه ترم تابستان

باتوجه به حضور دانشجویان سایر دانشگاه های کشور در ترم تابستان و نیازمندی یک سیستم الکترونیک جهت ثبت نام،انتخاب واحد و سایر کارهای آموزشی این سامانه جهت تسهیل دانشجویان راه اندازی و کدنویسی شد.

این سامانه با آدرس summer.buqaen.ac.ir در دسترس می باشد.

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه