كنفرانس ملي دستاوردهاي نوين در پژوهش هاي مديريت، اقتصاد و حسابداري

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه