شبی بیادماندنی در فصل دلتنگی

      باران ملایم پائیزی آخرین شب آبان ماه 97 مقارن با آغاز هفته وحدت، شروع خوبی بود برای شبی به یادماندنی در جمع دانشجویان دوستدار شعر و ادب فارسی در محفلی صمیمانه با ظاهری متفاوت و با عنوان "فصل دلتنگی" که با قرائت اشعاری از شعرای دانشجو و یا دیگر شعرای شهیر فارسی طراوتی دوچندان به آخرین شب بارانی آبان ماه 97 داد.حضور و همراهی ادیبانه آقایان دکتر شکیب و دکتر کهن ترابی از اعضای فرهیخته هیئت علمی گروه های آموزشی مکانیک و فقه و حقوق، مدیران دانشجوئی و فرهنگی و همچنین دبیر محترم انجمن ادبی شهرستان با قرائت اشعاری در این محفل و در جمع صمیمانه دانشجویان و تجلیل از دانشجویان شرکت کننده در این محفل ادبی با اعطای شاخه گل های رز قرمز و لوح های یادبود از دیگر زیبایی های این شب پرخاطره بود.

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه