ارزشیابی الکترونیکی کیفیت تدریس

 

به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می‌رساند بازه تکمیل فرم ارزشیابی الکترونیکی از تاریخ 25اردیبهشت لغایت 6خرداد می‌باشد. لذا از دانشجویان محترم تقاضا می شود در این بازه نسبت به تکمیل فرم ارزیابی الکترونیکی کیفیت تدریس اقدام نمائید. شایان ذکر است در صورت تکمیل نکردن فرم ارزشیابی در موعد مقرر دانشجویان قادر به دیدن نمرات نبوده و امکان درخواست بازنگری در نمرات را نخواهند داشت.

زمان ازرشیابی قابل تمدید نخواهد بود.

مدیریت نظارت و ارزیابی دانشگاه
نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه