جابجایی تاریخ برگزاری برخی از امتحانات پایان ترم

جابجایی تاریخ برگزاری برخی از امتحانات پایان ترم (نیمسال دوم 99-98)

 

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند باتوجه به مصوبه شورای آموزشی دانشگاه مبنی بر اینکه جابجایی تاریخ برگزاری امتحانات پایان ترم درصورت درخواست استاد درس و موافقت دانشجویان تا 20 تیرماه امکان پذیر می باشد. لذا بدینوسیله باتوجه به تغییر تاریخ برخی از امتحانات مطابق درخواست استاد درس، ضروری است دانشجویان برنامه امتحانی خود را به صورت متوالی از سامانه پویا چک نمایند.

ضمناً این اطلاعیه قبلاً در اپ خبری دانشگاه و کانال آموزش در سامانه بله اطلاع رسانی شده است.

 

 

 

 

 

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه