نشست صمیمانه عوامل و دانشجویان شرکت کننده در اردوی معارفه دانشجوئی سال 97

"فصلی نو"

- نقد و بررسی برنامه های اردوی معارفه نودانشجویان سال 97
- ارائه نتایج نظرسنجی های طول اردو
- اهدای جوائز و تجلیل از برندگان مسابقات ورزشی طول اردو
- تقدیر از عوامل اجرائی اردو
- مرور خاطرات سفر
- و ...

زمان:
چهارشنبه 97/08/23 - ساعت 14:30

مکان:
سلف اساتید و کارکنان دانشگاه

حضور تمامی علاقه مندان، بویژه دانشجویان عزیز شرکت کننده در اردوی معارفه نودانشجویان سال 1397 دانشگاه در این برنامه را ارج می نهیم.

http://ble.im/buqaenscd

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه